Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při zpracování dotazů, poptávek , objednávek, vystavování daňových dokladů a ostatních účetních dokladů a to hlavně při používání účetního programu MRP.

Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob při vyřizování záležitostí vyplývajících z obchodního styku, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku "GDPR").

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Srávce údajů

Miloslav Bořil, Soběsuky 58 , 798 03 Plumlov , IČO 45484821,

živnostenskýl ist vydán MŽU Prostějov č.j. 794/93/Ko dne 9.4. 1993


Zpracovávání osobních údajů

1.        Odesláním objednávky nebo projevením zájmu o naše produkty začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů.

Prohlížením našich webových stránek nedochází ke shromažďování
osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás,
uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík).
2.        Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslučl. 4 odst. 1 GDPR:

a.        Jméno a příjmení zákazníka, pokud se jedná o fyzickou osobu

b.        Jméno a příjmení osob získaných z komunikace ohledně zakoupení výrobků

c.        Jméno, příjmení a pracovní zařazení osob označených objednatelem

pro zaslání výrobků na jinou adresu než je sídlo společnosti objednatele.

d.        Adresa

e.        Adresa elektronické pošty (e-mail) osob dle písm. a), b), c)

f.        Číslo bankovního účtu zákazníka

g.        Telefonní číslo osob dle písm. a), b),c)

h.        IČ a DIČ zákazníka

ch.      Obsah telefonické (písemně) a e-mailové (v archivech Internet Explorer) komunikace při řešení požadavků ohledně osob uvedených v písm. c) a při objednávce ohledně osob uvedených v písm. a), b)


3.        Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:       
Splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí jednání o smlouvě před zakoupením výrobku,
proces uzavírání a plnění smlouvy ( prostřednictvím telefonu, e-mailové komunikace, osobní návštěvou zákazníka nebo po Skypu).

Informování, co je ohledně vývoje výrobků nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké nabízíme související produkty,
abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných výrobků
4.        Telefonickou komunikaci se zákazníkem si zaznamenáme a uložíme k příslušné zakázce po dobu určenou Skartačním řádem, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vyřídit Vaše požadavky.
5.        Osobní údaje podle tohoto článkuzpracováváme po dobu trvání účinnosti jednotlivých objednávek/nabídek uvedených
v odst. 3 písm. a), minimálně 2 roky (záruční lhůta), nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a zákazníkem související s daným obchodním případem nebo těmito Zásadami ohledně
náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich výrobků odst. 3 písm. b) ještě 1 rok po skončení účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a).

6. Přístup k zařízením je chráněn přístupovými hesly, uchováváme jen ty údaje, které nutně potřebujeme


Zpracovávání údajů na základě souhlasu

1.        Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný
souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2.        Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, abychom Vás mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo souvisejí s našimi
produkty, a informovat Vás o probíhajících akcích, nových produktech nebo bonusech apod.
3.        Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a) a 24
měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

1.        Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu mboril@volny.cz.
2.        Pokud nebudete chtít dostávat e-maily o produktech prodávaných naší společností, můžete se z odběru vždy odhlásit na stejné e-mailové adrese.
3.        Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o produktech.
 

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

1.        Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů.
Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
2.        Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9
GDPR.
3.        Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s
údaji v mezích těchto zásad.
4.        Prostřednictvím webových stránek www.mboril,cz můžeme shromažďovat a využívat údaje z objednávek/poptávek zaslaných nám z webu , e-mailem.
5.        Po ukončení zániku důvodu pro
zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme, v účetním programu anonymizujeme.
6.        Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby
nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně
neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou
neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
7.        E-maily, které Vám budeme zasílat,nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
8.        V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.
9.        Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku
újmy, poskytneme zákazníkovi součinnost. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
10.       Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme,
vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
11.       Osobní údaje budou zpracovávány v účetnictví společnosti elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. . Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR. Vsystému zakázek/poptávek i v písemné podobě.


Pomoc při nakládání s osobními údaji

1.        Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

a.        Nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu mboril@volny.cz

b.        Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu mboril@volny.cz požadovat
e-mailem na adrese mboril@volny.cz , abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
c.        Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Závěrečná ustanovení

1.        Veškeré soukromoprávní právní vztahyvznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se
řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou
aplikovat české právo.
2.        Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.


24.5.2018

Miloslav Bořil


Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání